Tubidy - ดาวน์โหลดเพลง MP3 และวิดีโอ MP4 ฟรี (2023)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา

เวอร์ชัน 1.0

เว็บไซต์ Tubidy ที่ tubidy.buzz เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Tubidy คุณลักษณะบางอย่างของไซต์อาจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎเพิ่มเติม ซึ่งจะโพสต์บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะดังกล่าว

ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งหมดรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งดูแลการใช้งานไซต์ของคุณ โดยการลงชื่อเข้าใช้ไซต์ แสดงว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจและความสามารถในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะเข้าถึงเว็บไซต์ได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ระบบและ/หรือใช้ไซต์นี้

ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดให้ใช้มาตรา 10.2 ของอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลเพื่อระงับข้อพิพาทและจำกัดการเยียวยาที่มีให้คุณในกรณีเกิดข้อพิพาท

การเข้าถึงเว็บไซต์

ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้บริษัทให้ใบอนุญาตแบบจำกัดที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

ข้อจำกัดบางอย่างสิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติจากคุณในข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: (ก) คุณจะต้องไม่ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน มอบหมาย แจกจ่าย โฮสต์ หรือใช้ประโยชน์จากไซต์ในเชิงพาณิชย์ (b) คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แยกส่วน คอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (c) คุณจะต้องไม่เข้าถึงไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกันหรือแข่งขันกัน; และ (d) เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ หรือส่งต่อ ในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเปิดตัว การปรับปรุง หรือ การทำงานเพิ่มเติมอื่น ๆ ของไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์จะต้องเก็บไว้บนสำเนาทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดเว็บไซต์โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ คุณอนุมัติว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก หรือการสิ้นสุดของเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ไม่มีการสนับสนุนหรือการบำรุงรักษาคุณตกลงว่าบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์แก่คุณ

ไม่รวมเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณอาจให้ไว้ คุณรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า ในเว็บไซต์และเนื้อหาเป็นของบริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัท โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้และการเข้าถึงไซต์ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ แก่คุณ ยกเว้นสำหรับสิทธิ์การเข้าถึงแบบจำกัดที่แสดงไว้ในข้อ 2.1 บริษัทและซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สาม ผู้ใช้รายอื่น

ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามเว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม และ/หรือแสดงโฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สาม บริษัทให้การเข้าถึงลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้ตามความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ ตรวจสอบ รับรอง รับประกัน หรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สาม คุณใช้ลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมดด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และควรใช้ความระมัดระวังและดุลพินิจที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว เมื่อคุณคลิกลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามใดๆ ข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผู้ใช้รายอื่นผู้ใช้ไซต์แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดของตนเอง เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าคุณหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดหาให้ คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบดังกล่าว หากมีข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้ไซต์ใดๆ เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

คุณปลดเปลื้องและปลดประจำการบริษัทและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายจากเรา และขอสละและละทิ้งข้อพิพาท การเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง ความต้องการ สิทธิ ข้อผูกมัด ความรับผิด ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การกระทำและสาเหตุของการกระทำทุกประเภทและธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเว็บไซต์ หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในที่นี้ คุณขอยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งระบุว่า: "การเผยแพร่ทั่วไปไม่รวมถึงข้อเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่จริงเพื่อประโยชน์ของเขาหรือเธอที่ เวลาที่ทำการปลดซึ่งหากทราบแล้วจะต้องกระทบกระเทือนถึงสาระสำคัญในการชำระหนี้กับลูกหนี้"

คุกกี้และเว็บบีคอนเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ Tubidy ใช้ 'คุกกี้' คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าของผู้เยี่ยมชมและหน้าบนเว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงหรือเยี่ยมชม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้โดยปรับแต่งเนื้อหาหน้าเว็บของเราตามประเภทเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมและ/หรือข้อมูลอื่นๆ

คุกกี้ Google DoubleClick DARTGoogle เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามบนไซต์ของเรา นอกจากนี้ยังใช้คุกกี้ที่เรียกว่าคุกกี้ DART เพื่อให้บริการโฆษณาแก่ผู้เข้าชมไซต์ของเราตามการเยี่ยมชม www.website.com และไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าชมอาจเลือกที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้ DART โดยไปที่โฆษณา Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายเนื้อหาที่ URL ต่อไปนี้ –https://policies.google.com/technologies/ads

พันธมิตรโฆษณาของเราผู้โฆษณาบางรายบนไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้และเว็บบีคอน พันธมิตรโฆษณาของเรามีรายชื่ออยู่ด้านล่าง พันธมิตรโฆษณาของเราแต่ละรายมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองสำหรับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น เราได้เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไซต์นี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มี" และบริษัทและซัพพลายเออร์ของเราปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ทั้งหมด , ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ชื่อเรื่อง, ความบันเทิงเงียบๆ, ความถูกต้อง, หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เราและซัพพลายเออร์ของเราไม่รับประกันว่าไซต์จะตรงตามความต้องการของคุณ จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะถูกต้อง เชื่อถือได้ ปราศจากไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ ครบถ้วน ถูกกฎหมาย หรือปลอดภัย. หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้มีการรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ การรับประกันดังกล่าวทั้งหมดจะจำกัดระยะเวลาไว้ที่เก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ใช้งานครั้งแรก

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดระยะเวลาการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

การจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการสูญเสียผลกำไร ข้อมูลที่สูญหาย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทน หรือทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง โดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการใช้งานของคุณ หรือการไม่สามารถใช้ไซต์ได้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม การเข้าถึงและการใช้ไซต์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ต่ออุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลจากการกระทำดังกล่าว

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดกันในที่นี้ ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะถูกจำกัดไว้ที่สูงสุดห้าสิบดอลลาร์สหรัฐตลอดเวลา (50 ดอลลาร์สหรัฐฯ) การมีอยู่ของการอ้างสิทธิ์มากกว่าหนึ่งรายการจะไม่ขยายขีดจำกัดนี้ คุณตกลงว่าซัพพลายเออร์ของเราจะไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ระยะและการเลิกจ้าง.ภายใต้มาตรานี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้ไซต์ เราอาจระงับหรือยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้ไซต์ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการใช้ไซต์ใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อยุติสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บัญชีและสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานไซต์ของคุณจะสิ้นสุดลงทันที คุณเข้าใจว่าการยุติบัญชีของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณออกจากฐานข้อมูลจริงของเรา บริษัทจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณสำหรับการยุติสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ แม้หลังจากที่สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง ข้อกำหนดต่อไปนี้ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้: ส่วนที่ 2 ถึง 2.5, ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ถึง 10

นโยบายลิขสิทธิ์

บริษัทเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้ไซต์ของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในการเชื่อมต่อกับไซต์ของเรา เราได้ปรับใช้และดำเนินนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่กำหนดให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดใดๆ และเพื่อยุติผู้ใช้ไซต์ออนไลน์ของเราซึ่งเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ หากคุณเชื่อว่าหนึ่งในผู้ใช้ของเราละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านการใช้งานไซต์ของเรา และต้องการให้ลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด ข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบของการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (ตาม ต้องส่งถึง 17 U.S.C. § 512(c)) ให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่กำหนดของเรา:

  • ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
  • การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
  • การระบุเนื้อหาในบริการของเราที่คุณอ้างว่าละเมิดและขอให้เราลบออก
  • ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถค้นหาเนื้อหาดังกล่าวได้
  • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
  • คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือภายใต้กฎหมาย และ
  • คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดหรือคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

โปรดทราบว่าตาม 17 U.S.C. § 512(f) การแจ้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอันเป็นเท็จในการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจะทำให้ฝ่ายที่ร้องเรียนต้องรับผิดโดยอัตโนมัติสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากเราที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และหากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่คุณให้ไว้กับเรา และ/หรือโดยการติดประกาศการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนบนของเรา เว็บไซต์. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งที่อยู่อีเมลล่าสุดของคุณให้เราทราบ ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้อง การจัดส่งอีเมลที่มีประกาศดังกล่าวจะถือเป็นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในประกาศอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลอย่างเร็วที่สุดสามสิบ (30) วันตามปฏิทินหลังจากที่เราส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงคุณหรือสามสิบ (30) วันตามปฏิทินหลังจากเราโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีสำหรับผู้ใช้ใหม่ของเว็บไซต์ของเรา การใช้งานไซต์ของเราต่อไปหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะระบุว่าคุณรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การระงับข้อพิพาท โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อย่างละเอียด มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของคุณกับบริษัทและมีผลกระทบต่อสิทธิของคุณ มันมีขั้นตอนสำหรับการบังคับอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

การบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่บริษัทจัดหาให้ซึ่งไม่สามารถแก้ไขอย่างไม่เป็นทางการหรือในศาลคดีฟ้องร้องขนาดเล็กได้จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้มีผลบังคับใช้กับคุณและบริษัท และกับบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ตัวแทน พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนหน้า ผู้สืบทอด และผู้รับโอนสิทธิ์ ตลอดจนผู้ใช้หรือผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจากบริการหรือสินค้าที่มีให้ภายใต้ข้อกำหนดนี้

ประกาศความต้องการและการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะร้องขออนุญาโตตุลาการ ฝ่ายนั้นต้องส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายหนึ่งก่อน โดยอธิบายถึงลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือข้อพิพาท และการบรรเทาทุกข์ที่ร้องขอ ควรส่งคำบอกกล่าวถึงบริษัทไปที่: United state หลังจากได้รับคำบอกกล่าว คุณและบริษัทอาจพยายามแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ หากคุณและบริษัทไม่แก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ จำนวนเงินของข้อเสนอข้อตกลงใด ๆ ที่ทำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ถูกเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะกำหนดจำนวนเงินของรางวัลที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์

กฎอนุญาโตตุลาการ.อนุญาโตตุลาการจะเริ่มต้นผ่านสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกที่จัดตั้งขึ้นซึ่งเสนออนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ หากไม่มี AAA ในการอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาจะตกลงที่จะเลือกผู้ให้บริการ ADR ทางเลือก กฎของผู้ให้บริการ ADR จะควบคุมทุกแง่มุมของการอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นในกรณีที่กฎดังกล่าวขัดแย้งกับข้อกำหนด กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคของ AAA ที่ควบคุมการอนุญาโตตุลาการมีอยู่ทางออนไลน์ที่ adr.org หรือโทรหา AAA ที่หมายเลข 1-800-778-7879 การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางเพียงคนเดียว การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่จำนวนเงินรวมของรางวัลที่เรียกร้องน้อยกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) อาจได้รับการแก้ไขผ่านการอนุญาโตตุลาการแบบไม่ปรากฏตัวที่มีผลผูกพันตามทางเลือกของฝ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ สำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่จำนวนเงินรวมของรางวัลที่ขอเป็นหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมากกว่านั้น สิทธิ์ในการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดยกฎอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาคดีใดๆ จะถูกจัดขึ้นในสถานที่ภายในระยะ 100 ไมล์จากที่อยู่อาศัยของคุณ เว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา อนุญาโตตุลาการจะต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการไต่สวนปากเปล่าให้คู่กรณีทราบตามสมควร การตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลใดก็ได้ที่มีเขตอำนาจ หากอนุญาโตตุลาการให้คำชี้ขาดแก่คุณซึ่งมากกว่าข้อเสนอการระงับคดีครั้งล่าสุดที่บริษัททำกับคุณก่อนที่จะเริ่มอนุญาโตตุลาการ บริษัทจะจ่ายเงินให้คุณมากกว่าคำชี้ขาดหรือ 2,500.00 เหรียญสหรัฐ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอนุญาโตตุลาการ และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ADR ในส่วนแบ่งเท่าๆ กัน

กฎเพิ่มเติมสำหรับการอนุญาโตตุลาการแบบไม่ปรากฏตัวหากมีการเลือกอนุญาโตตุลาการแบบไม่ปรากฏตัว การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ และ/หรือโดยการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น วิธีการเฉพาะจะถูกเลือกโดยฝ่ายที่เริ่มต้นอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของคู่กรณีหรือพยานเป็นการส่วนตัว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

จำกัด เวลาหากคุณหรือบริษัทดำเนินการตามอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นและ/หรือเรียกร้องภายในระยะเวลาจำกัดและภายในกำหนดเวลาใดๆ ที่กำหนดภายใต้กฎ AAA สำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง

อำนาจของอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการเริ่มขึ้น อนุญาโตตุลาการจะตัดสินสิทธิ์และความรับผิดของคุณและบริษัท และข้อพิพาทจะไม่ถูกรวมเข้ากับเรื่องอื่นหรือเข้าร่วมกับคดีหรือฝ่ายอื่น ๆ อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการยื่นคำร้องเพื่อคัดค้านข้อเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วน อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการตัดสินความเสียหายที่เป็นตัวเงิน และให้การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ใดๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินที่มีให้แก่บุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎของ AAA และข้อกำหนดต่างๆ อนุญาโตตุลาการจะออกคำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรและคำชี้แจงการตัดสินซึ่งอธิบายข้อค้นพบที่สำคัญและข้อสรุปที่เป็นพื้นฐานของคำชี้ขาด อนุญาโตตุลาการมีอำนาจเท่ากันในการตัดสินให้เกิดการบรรเทาทุกข์เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้พิพากษาในศาลจะมี คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อคุณและบริษัท

การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีของคณะลูกขุนคู่สัญญาขอสละสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายในการขึ้นศาลและพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แทนที่จะเลือกว่าการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ โดยทั่วไปกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะมีข้อจำกัดมากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และถูกกว่ากฎที่ใช้บังคับในศาล และอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างจำกัดโดยศาล ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นระหว่างคุณและบริษัทในศาลของรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางในการฟ้องร้องให้ยุติหรือบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรืออื่นๆ คุณและบริษัทสละสิทธิ์ทั้งหมดต่อการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน แทนที่จะเลือกให้ข้อพิพาทได้รับการแก้ไข โดยผู้พิพากษา

การสละสิทธิ์ของการกระทำแบบกลุ่มหรือแบบรวมการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดภายในขอบเขตของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะต้องดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องเป็นรายบุคคลและไม่ใช่ในระดับกลุ่ม และการเรียกร้องของลูกค้าหรือผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายไม่สามารถอนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องร่วมกันหรือรวมเข้ากับการเรียกร้องของลูกค้ารายอื่น หรือผู้ใช้.

การรักษาความลับทุกแง่มุมของกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คู่สัญญาตกลงที่จะรักษาความลับเว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ย่อหน้านี้จะไม่ป้องกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากการส่งข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต่อการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ไปยังศาลยุติธรรม เพื่อบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อแสวงหาคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกัน

แยกออกได้หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ถูกพบว่าภายใต้กฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือบางส่วนนั้นจะไม่มีผลบังคับและจะถูกตัดขาด และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะ ต่อไปอย่างเต็มกำลังและผล

สิทธิในการสละสิทธิ์สิทธิ์และข้อจำกัดใด ๆ หรือทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อาจถูกสละสิทธิ์โดยฝ่ายที่ถูกกล่าวหา การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่เป็นการสละสิทธิ์หรือส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นใดของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การอยู่รอดของข้อตกลงข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะคงอยู่ต่อไปเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทยุติลง

ศาลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขนาดเล็กอย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาข้างต้น คุณหรือบริษัทอาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลคดีฟ้องร้องคดีเล็กๆ น้อยๆ ได้

การบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉินอย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมาข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอการบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉินต่อศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางเพื่อรักษาสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การร้องขอมาตรการชั่วคราวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือภาระผูกพันอื่นใดภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การเรียกร้องที่ไม่อยู่ภายใต้อนุญาโตตุลาการโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การกล่าวอ้างว่าเป็นการหมิ่นประมาท การละเมิดพระราชบัญญัติการฉ้อฉลและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด และการละเมิดหรือการยักยอกสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าของอีกฝ่ายจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

ในสถานการณ์ใดๆ ที่ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการข้างต้นอนุญาตให้คู่สัญญาฟ้องร้องในศาล คู่สัญญาตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลเนเธอร์แลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับการส่งออกหรือนำเข้าในประเทศอื่นๆ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออก ส่งออกซ้ำ หรือโอนข้อมูลทางเทคนิคของสหรัฐฯ ที่ได้รับจากบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐฯ

บริษัทตั้งอยู่ตามที่อยู่ในข้อ 10.8 หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถรายงานข้อร้องเรียนไปยัง Complaint Assistance Unit ของ Division of Consumer Product of the California Department of Consumer Affairs โดยติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรที่ 400 R Street, Sacramento, CA 95814 หรือทางโทรศัพท์ที่ (800 ) 952-5210.

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์.การสื่อสารระหว่างคุณและบริษัทใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าคุณจะใช้ไซต์หรือส่งอีเมลถึงเรา หรือไม่ว่าบริษัทจะโพสต์ประกาศบนไซต์หรือสื่อสารกับคุณทางอีเมลก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญา คุณ (ก) ยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์; และ (b) ตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะตอบสนองหากเป็นการเขียนในรูปแบบเอกสาร

ข้อกำหนดทั้งหมดข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับการใช้ไซต์ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ชื่อหัวข้อในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา คำว่า "รวมถึง" หมายถึง "รวมถึงโดยไม่จำกัด" หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถูกทำให้เสียหาย และข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่ามีการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทนั้นเป็นของผู้รับจ้างอิสระ และทั้งสองฝ่ายไม่ได้เป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนของอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของคุณในที่นี้ ไม่อาจมอบหมาย รับเหมาช่วง มอบหมาย หรือถ่ายโอนโดยคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และความพยายามในการมอบหมาย สัญญาช่วง การมอบหมาย หรือการโอนใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดข้างต้นจะถือเป็นโมฆะและ เป็นโมฆะ บริษัทอาจมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลผูกพันต่อผู้รับโอนสิทธิ์

ความเป็นส่วนตัวของคุณโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ©. สงวนลิขสิทธิ์. เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเราหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามอื่นๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือความยินยอมของบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 07/09/2023

Views: 5731

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.